Tag: basel ii

Ngân hàng chạy đua theo chuẩn Basel II

"Sau thời gian thực hiện Basel II, khung quản trị rủi ro của VIB đang tiệm cận với các ngân hàng quốc tế, giúp chúng tôi có cơ sở ...
1 / 1 POSTS