Hình 1: Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội

Hình 1: Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội