Tag: chuyển nhượng

Chuyển nhượng quyền khai thác sân bay thế nào?

Đồng thời, trong trường hợp khi cần thiết Nhà nước có quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của các doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu ...
1 / 1 POSTS