Tag: CICT

VPBank có thể thành cổ đông lớn cảng CICT do Vinalines gán nợ

Khoản tiền phải trả của CICT ngày càng tăng, từ mức trả lãi vay 4,4 triệu đô la năm 2012 lên 9,5 triệu đô la (gốc và lãi) năm 2013 ...
1 / 1 POSTS