Tag: cổ đông

ĐHĐCĐ CTD: Kế hoạch 2015 không được cổ đông đánh giá cao

Tuy nhiên trong 2 năm tới, cổ phiếu CTD sẽ bị ảnh hưởng khi pha loãng cổ phiếu từ đợt phát hành thứ nhất, phát hành cổ phiếu hoán ...

VPBank có thể thành cổ đông lớn cảng CICT do Vinalines gán nợ

Khoản tiền phải trả của CICT ngày càng tăng, từ mức trả lãi vay 4,4 triệu đô la năm 2012 lên 9,5 triệu đô la (gốc và lãi) năm 2013 ...
2 / 2 POSTS