Hình 1: CPI Việt Nam có mức tăng thấp nhất 14 năm

Hình 1: CPI Việt Nam có mức tăng thấp nhất 14 năm