Năm 2023, giá đền bù đất ở tại TPHCM tối đa 810 triệu đồng/m2, gấp 25 lần giá Nhà nước | VTC Tin mới
Năm 2023, giá đền bù đất ở tại TPHCM tối đa 810 triệu đồng/m2, gấp 25 lần giá Nhà nước | VTC Tin mới

Đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm có phải tài sản công không? Việc quản lý, sử dụng đất được quy định như thế nào?

Đất được Nhà nước cho thuê có phải tài sản công hay không?

Đất được Nhà nước cho thuê

Điều 97 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định:

“Điều 97. Tài sản công tại doanh nghiệp

1. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.”

Trong đó, tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 87 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, gồm:

(1) Tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

(2) Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng).

(3) Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

(4) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

(5) Tài nguyên.

Như vậy, đất được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được xem là một loại tài sản công theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quản lý, sử dụng, khai thác giá trị đất được Nhà nước cho thuê được quy định như thế nào?

Vấn đề này được quy định chung tại Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 như sau:

“Điều 99. Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1. Việc quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, công năng sử dụng của tài sản; không được sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản do doanh nghiệp bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán, tính hao mòn tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền khi giao tài sản;

d) Số tiền thu được từ khai thác tài sản công được sử dụng để chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước;

đ) Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được sử dụng để chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

2. Các nội dung về hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không được quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng theo các quy định có liên quan tại Mục 5 Chương III, Chương IV, Mục 1 Chương VI, Chương VII của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Cụ thể, đối với tài sản là đất được Nhà nước cho thuê, pháp luật có quy định hướng dẫn cụ thể tại các Điều 113, 114, 115 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, hướng dẫn bởi Điều 88 Nghị định 151/2017/NĐ-CP như sau:

(1) Quản lý, sử dụng

– Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước cho thuê đất phải hạch toán giá trị quyền sử dụng đất.

– Nguồn lực tài chính từ đất đai phải được khai thác hợp lý, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo cơ chế thị trường. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đất đai, pháp luật về phí và lệ phí và pháp luật có liên quan.

(2) Khai thác

– Thu tiền thuê đất

– Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai.

– Khai thác nguồn lực tài chính khác từ đất đai theo quy định của pháp luật.

Đất được Nhà nước cho thuê có thuộc trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất không?

Điều 100 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm:

(1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản trong các trường hợp sau đây:

– Được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất xây dựng trụ sở làm việc; đất xây dựng công trình chuyên dùng, công trình phục vụ công tác quản lý tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

– Được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất ở; đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đơn vị vũ trang nhân dân;

– Đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền nhận chuyển nhượng đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

(2) Tiền thuê đất đã nộp ngân sách nhà nước, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả được xác định có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 42 Nghị định này, gồm:

– Nhà nước cấp tiền từ ngân sách nhà nước để nộp tiền thuê đất, trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để nộp tiền thuê đất, trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn khác để nộp tiền thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng sau đó sử dụng các nguồn vốn quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 151/2017/NĐ-CP để hoàn trả.

Theo đó, nếu đất được Nhà nước cho thuê không thuộc các trường hợp nêu trên thì không thuộc trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Như vậy, đất được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được xem là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng các giá trị khai thác được từ nguồn tài sản này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Trần Hồng Oanh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tài sản công có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Có thể sử dụng giấy phép lái xe để đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hay không?
  • Giảng viên dự thi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc có bắt buộc là giảng viên cơ hữu không?
  • Sáp nhập đối với trường tiểu học sẽ do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc theo quy định của pháp luật?
  • Tổ chức giải thi đấu ô tô thể thao địa hình thì đường đua cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn thế nào?
  • Cho người bệnh nhận thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone trong quá trình thăm khám và điều trị bao nhiêu lần trong một tháng?

Bạn đang xem bài viết: Đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm có phải tài sản công không? Việc quản lý, sử dụng đất được quy định như thế nào?. Thông tin được tạo bởi Sàn Bất Động Sản chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.