Hình 1: Dự án nhà ở dưới 5 ha không phải lập quy hoạch xây dựng

Hình 1: Dự án nhà ở dưới 5 ha không phải lập quy hoạch xây dựng