Hình 1: Giá dầu lên cao nhất từ đầu năm

Hình 1: Giá dầu lên cao nhất từ đầu năm