Hình 1: Giá dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm

Hình 1: Giá dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm