Hình 1: Làm mắc-ca ở Quảng Trị: “Cứ để mọi người băn khoăn”

Hình 1: Làm mắc-ca ở Quảng Trị: “Cứ để mọi người băn khoăn”