Tag: lãnh đạo

Thêm lãnh đạo POSCO E&C bị bắt vì nghi án lập quỹ đen

Choi - một lãnh đạo POSCO E&C bị bắt hôm qua để thẩm vấn về vai trò chính trong việc lập quỹ đen liên quan đến các profesionalject ...
1 / 1 POSTS