Hình 1: Yêu cầu xử nghiêm các vụ “móc túi” người mua xăng dầu

Hình 1: Yêu cầu xử nghiêm các vụ “móc túi” người mua xăng dầu